ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Aanmelding

 1. Aanmelding als lid van DATO Training kan door de app van Pay n Plan te downloaden. Dit kan zowel via de link op website www.datotraining.nl als via google Playstore. Het downloaden/instaleren van de app is gratis. DATO Training behoudt zich het recht voor de gegevens in de app te gebruiken ten behoeve van communicatie met de leden.
 2. DATO Training behoudt zich het recht voor om aanmeldingen in de app die niet gebruikt worden te verwijderen uit het bestand.

 

Artikel 2: Abonnement, duur van het abonnement en betalingsvoorwaarden

 1. Een abonnement bij DATO Training kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één jaar. Na deze periode wordt, tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno, om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om de openstaande abonnementskosten te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de abonnementhouder.
 4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het abonnement geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de DATO Training vestigingen worden geweigerd. DATO Training behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnementsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 5. DATO Training behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

 

 

Artikel 3: Openingstijden

 1. DATO Training behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële en erkende feestdagen is DATO Training gerechtigd gesloten te zijn.
 3. Leden dienen uiterlijk 40 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt hen de toegang geweigerd.

 

Artikel 4: Zonnebank

 1. Bij een zonnebankabonnement mag het lid maximaal 2 keer per week gebruik maken van de zonnebank. Zonnebankabonnement is per maand.

 

Artikel 5: Groepslessen HIIT en My Circle

 1. Een lid met het abonnement My Circle & HIIT kan 1x per week deelnemen aan de HIIT groepsles naast 1x per week trainen op My Circle. Indien er aan meerdere groepslessen HIIT wil mee worden gedaan kan een lid een ‘losse les’ of een ‘10 losse lessen’ afnemen in de shop van de app.
 2. Het aanmelden van een groepsles HIIT gaat via de app. Dit kan 5 weken van te voren tot 1 minuut voor de les. Voor het aanmelden op My Circle meldt je je aan via de app in het blok waarin je gaat trainen. Dit kan 5 weken van te voren tot 40 minuten voor de eindtijd van het blok.
 3. DATO Training behoudt zich het recht voor groepslessen en My Circle blokken te annuleren. Annulering geschiedt telefonisch, via e-mail, sms-berichten en/of ‘push’ berichten via de app.
 4. Het lid kan zich voor een les afmelden via de app. Dit kan tot 3 uur voor de les kosteloos.
 5. Het lesrooster staat in de agenda van de app en op de website. DATO Training behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

 

Artikel 6: Beëindigen

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per e-mail (info@datotraining.nl) op te zeggen bij DATO Training, Tolnasingel 1, 2411 PV te Bodegraven.
 2. De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 3. Na het einde van de periode geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
 4. DATO Training behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een abonnement en lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnementsjaar, is per beëindiging datum direct verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij DATO Training, is geheel voor eigen risico van het lid/deelnemer.
 2. DATO Training, de eigenaar, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van DATO Training handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. DATO Training, de eigenaar, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van DATO Training handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 4. Ieder lid/deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van DATO Training, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid/deelnemer is te wijten.

 

Artikel 8: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van DATO Training en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van DATO Training zijn vermeld op de website www.datotraining.nl en zijn ook bij de vestiging op te vragen.

 

Artikel 9: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met DATO Training aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid/deelnemer en DATO Training, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.
 3. Door aanvinken van het daarvoor bestemde hokje in de app verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van DATO Training te kennen en te accepteren.
 4. DATO Training is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

 

Artikel 10: Portretrecht

Een lid/deelnemer gaat ermee akkoord dat DATO Training foto- en/of filmbeelden, waarop leden/deelnemers staan gebruikt om DATO Training te promoten door deze beelden bijvoorbeeld op het internet te plaatsen of te laten afdrukken in kranten en/of tijdschriften. De leden/deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.

 

Artikel 11: evenementen

DATO Training noch de organisatie noch enige andere partij, direct of indirect betrokken bij de organisatie van de wedstrijden of testdagen, is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan een DATO Training event zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doet u geheel voor eigen verantwoording en risico mee.